Engish  

درخت گوید:

شما انسان ها موجودات کره زمین را به چند دسته تقسیم کرده اید؛ حیوانات و نباتات و جمادات و غیره. انسان را اشرف حیوانات می دانید و نبات را بی روح و جان می شمارید. چرا؟
درخت جان دارد، درخت روح دارد، با انسان حرف می زند. گوش انسانها قادر به شنیدن اصوات ما نیست. چون می دانیم ایشان گوش شنیدن اصوات ما را ندارند همچون ناشنوایان، با شاخ و برگ و گل و میوه با رقص و سماع با انسان ها سخن می گوییم؛ لیکن ایشان نمی شنوند و نمی بینند و در آن اندیشه نمی کنند.
ای انسان، خدای باری تعالی مرا قبل از تو آفرید؛ تا این زمین را از لحاظ زیست و آذوقه برای هبوط تو آماده کنم. حضرت آدم توسط من به زمین هبوط کرد؛ چون از میوه درختی خورد که خداوندش نهی فرموده بود.

ادامه مطلب
 

:: 2007 © choobtarash.com, inc. All rights reserved. Designed by Ali Rahimi ::